Huurvoorwaarden

1. Een springkasteel is voor kinderen tot 14 jaar en niet voor volwassenen.
2. Het gebruik van een springkasteel gebeurt steeds onder supervisie van een volwassen persoon.
3. Een springkasteel kan ook beschadigd raken. Daarom zijn puntige en breekbare voorwerpen, speelgoed, vloeistoffen, voedingswaren en schoenen niet toegestaan.
4.De huurder is verantwoordelijk voor het springkasteel en dat de algemene voorwaarden nageleefd worden.
5. De huurder verklaart nota genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord bij het huren van een springkasteel met de algemene voorwaarden die een onderdeel zijn van de huur.
6. Springkastelen dienen bij voorkeur geplaatst te kunnen worden op een stabiele maar zachte ondergrond zoals gras. 
7. De betaling is contant en vindt plaats bij levering van het springkasteel. Indien gewenst sturen wij U een factuur op.
8. De huurder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en voor de veiligheid van de gebruikers tijdens de huurperiode. De verhuurder kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en ongevallen aan derden. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
9. De huurder is ten tijde van de huur verantwoordelijk voor de gehuurde items. Diefstal en schade is derhalve ten laste voor de huurder en worden dusdanig verrekend.
10. De blazer en de luchttoevoer dienen ten alle tijde vrij te zijn en mogen niet afgedekt worden.
11. Hou ermee rekening dat er rond het springkasteel nog minstens 1 meter vrij is en dit om de bewegingen van het kasteel op te vangen tijdens gebruik.
12. Gehuurde objecten mogen onder geen enkele voorwaarde doorverhuurd worden.
13. Opgestelde springkastelen mogen nooit door de huurder verplaatst worden en dit om beschadigingen te voorkomen.
14. Na gebruik worden de gehuurde objecten gezamenlijk geïnspecteerd op schade en correct gebruik. Kosten volgend uit schade en/of foutief gebruik worden verrekend. 
15. Elke defect dient aan de verhuurder onmiddellijk gemeld worden. Het springkasteel kan tevens niet verder gebruikt worden. Enkel in onderling overleg tussen huurder en verhuurder kan hier vanaf geweken worden.
16. Het is verboden op de springkastelen te klimmen (muren, daken etc..) en dit om beschadigingen en ongevallen te voorkomen.
17. Het gebruik van een springkasteel is niet toegestaan tijdens slecht weer zoals onweders en stormen. De maximale windkracht die het gebruik van het springkasteel toelaat is 4 Beaufort (38km/uur). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten worden: eerst het water laten aflopen en dan pas aflaten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitskabels af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.
18. afhankelijk van de weersomstandigheden (extreme regen, winden, stormen etc..) is de verhuurder in de mogelijkheid om de huur éénzijdig te annuleren. 
19. Annulatie :
Bij aanhoudend slecht weer is annulatie mogelijk tot 24 u voor levering. Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden. Wij mogen ten alle tijde het springkasteel annuleren, als ons inzien de weersomstandigheden te slecht zijn om het springkasteel te plaatsen. Bijvoorbeeld zware regen of hevige wind -> vanaf 4 beaufort of harder. Wij willen ook enkel dat de kinderen er een volle dag van kunnen van genieten.
20. onze prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en voor BTW gerechtigden exclusief BTW.